Právne upozornenie

Prevádzkovateľom webových stránok http://www.pneux.sk je obchodná spoločnosť PneuX s.r.o., so sídlom:

Herlianska 57
040 14 Košice
 
IČO: 36797391
DIČ: 2022402547
IČ DPH: SK2022402547

Firma je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Košice 1, oddiel Sro, vložka číslo 20014/V.

Obsah webových stránok obchodnej spoločnosti PneuX s.r.o. podlieha ochrane autorských práv. Kopírovanie informácií a dát, najmä použitie textov, častí textov alebo grafických materiálov podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu obchodnej spoločnosti PneuX s.r.o.

Obchodná spoločnosť PneuX s.r.o. vynaloží všetko primerané úsilie k tomu, aby na vyššie uvedených webových stránkach uvádzala iba správne a úplne informácie a dáta. Obchodná spoločnosť PneuX s.r.o. však neprijíma žiadnu zodpovednosť ani nezaručuje, že informácie poskytnuté na týchto webových stránkach sú aktuálne, presné alebo úplné. To isté platí aj pre všetky odkazy na ďalších webových stránkach, na ktoré tieto stránky užívateľa odkazujú.

Obchodná spoločnosť PneuX s.r.o. nenesie zodpovednosť za obsah webových stránok, na ktoré sa používateľ môže dostať prostredníctvom externých odkazov, umiestnených na vyššie uvedených webových stránkach. Obchodná spoločnosť PneuX s.r.o. si vyhradzuje právo upravovať a doplňovať poskytované informácie bez predchádzajúceho upozornenia.

Obchodná spoločnosť PneuX s.r.o. nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce z používania alebo nemožnosti používania vyššie uvedenej webovej stránky. Návštevník webových stránok obchodnej spoločnosti PneuX s.r.o. potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami ich použitia, porozumel im a súhlasí s nimi, vrátane všetkých platných a účinných právnych noriem, ktoré sa môžu vzťahovať na tieto vyššie uvedené webové stránky.

PneuX s.r.o.