Zásady ochrany osobných údajov

GDPR

1. Úvod

1.1 Zaviazali sme sa chrániť súkromie návštevníkov našich webových stránok a používateľov našich služieb.

1.2 Tieto zásady platia všade tam, keď sme správcami osobných údajov návštevníkov našich webových stránok a používateľov našich služieb, inými slovami, kde určujeme účel a význam spracúvania týchto osobných údajov.

1.3 Pri prvej návšteve našej webovej stránky Vás žiadame o súhlas s používaním súborov cookies v súlade s podmienkami týchto zásad a Zásad používania súborov cookies.

1.4 V týchto zásadách “my”, “nám” a “náš” sa označuje PneuX s. r. o. Pre viac informácií o nás si, prosím, pozrite sekciu 12.

2. Ako používame osobné údaje?

2.1 V tejto sekcii 2 sme stanovili:
(a) všeobecné kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame;
(b) zdroj a kategóriu údajov, v prípade dát, ktoré sme neobdržali priamo od Vás;
(c) účel, na ktorý osobné údaje spracúvame;
(d) právne základy ich spracúvania.

2.2 Môžeme spracúvať údaje o používaní našich webových stránok a služieb (údaje o používaní). Údaje o používaní môžu obsahovať Vašu IP adresu, geografickú polohu, webový prehliadač a jeho verziu, operačný systém, referenčný zdroj, dĺžku návštevy, zobrazenia stránok a navigačné cesty stránok, rovnako aj informácie o časovaní, frekvencii a vzorci používania našej služby. Zdrojom údajov o používaní je služba Google Analytics. Tieto údaje o používaní môžu byť spracúvané na účely analýzy používania webových stránok a služieb. Právnym základom tohto spracúvania je súhlas a naše oprávnené záujmy, t. j. monitorovanie a zlepšovanie našich webových stránok a služieb.

2.3 Môžeme spracúvať informácie, ktoré zverejňujete na našich webových stránkach alebo prostredníctvom údajov, ktoré použijete pri využívaní našich služieb. Uverejnené údaje môžu byť spracúvané na účely ich uverejnenia a spravovania našich webových stránok a služieb. Právnym základom tohto spracúvania je súhlas.

2.4 Môžeme spracúvať informácie obsiahnuté v akomkoľvek dotazníku (údaje z dotazov), pokiaľ ide o údaje ohľadom tovaru a/alebo služieb. Právnym základom tohto spracúvania je súhlas.

2.5 Môžeme spracúvať informácie, ktoré nám poskytnete za účelom odberu našich e-mailových ponúk a/alebo newslettru (oznamovacie údaje). Oznamovacie údaje môžu byť spracúvané na odosielanie príslušných upozornení a/alebo newslettra. Právnym základom tohto spracúvania je súhlas.

2.6 Môžeme spracúvať informácie (kontaktné údaje) obsiahnuté v komunikácii alebo súvisiace s akoukoľvek komunikáciou, v ktorej nám posielate kontaktné údaje. Dáta korešpondencie môžu obsahovať komunikačný obsah a metaúdaje spojené s komunikáciou. Naše webové stránky vygenerujú metadáta súvisiace s komunikáciou prostredníctvom kontaktných formulárov webových stránok. Údaje o korešpondencii môžu byť spracúvané na účely komunikácie s Vami a vedenia záznamov. Právnym základom tohto spracúvania sú naše oprávnené záujmy, a to riadna správa našich webových stránok, podnikania a komunikácia s používateľmi a/alebo plnenie zmluvy medzi Vami a nami a/alebo kroky vedúce k uzavretiu zmluvy.

2.7 Môžeme spracúvať akékoľvek Vaše osobné údaje uvedené v týchto pravidlách, ak je to potrebné na vytvorenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, či už v súdnom, správnom alebo mimosúdnom konaní. Právnym základom tohto spracúvania sú naše legitímne záujmy, a to ochrana a presadzovanie našich zákonných práv, Vaše zákonné práva a zákonné práva iných.

2.8 Okrem špecifických účelov, na ktoré môžeme spracúvať Vaše osobné údaje stanovené v tejto sekcii 2, môžeme spracúvať aj akékoľvek Vaše osobné údaje, ak je takéto spracúvanie nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podliehame alebo pre ochranu svojich životných záujmov alebo životných záujmov inej fyzickej osoby.

3. Poskytovanie Vašich osobných údajov iným osobám

3.1 Okrem špecifických zverejnení osobných údajov, uvedených v tejto sekcii 3, môžeme zverejniť Vaše osobné údaje, ak je takéto zverejnenie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podliehame alebo na ochranu Vašich životne dôležitých záujmov alebo životne dôležitých záujmov inej fyzickej osoby. Vaše osobné údaje môžeme zverejniť aj vtedy, ak je takéto zverejnenie nevyhnutné na zistenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, či už v súdnom, správnom alebo mimosúdnom konaní.

3.2 Osobné údaje môžeme poskytnúť a sprístupňovať nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov: Magistrát mesta Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice; DEKRA Slovensko s. r. o, so sídlom Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava, IČO: 31324797, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, Vložka č. 2835/B.

4. Medzinárodné prenosy Vašich osobných údajov

4.1 Beriete na vedomie, že osobné údaje, ktoré odošlete na zverejnenie prostredníctvom našich webových stránok alebo služieb, môžu byť prístupné prostredníctvom internetu na celom svete. Nemôžeme zabrániť použitiu (alebo zneužitiu) takýchto osobných údajov inými osobami.

5. Uchovávanie a mazanie osobných údajov

5.1 Táto sekcia 5 stanovuje naše zásady a postupy uchovávania osobných údajov, ktoré sú navrhnuté tak, aby pomohli zabezpečiť dodržiavanie našich zákonných povinností v súvislosti so zachovaním a vymazaním osobných údajov.

5.2 Osobné údaje, ktoré spracúvame na akýkoľvek účel alebo účely, sa nesmú uchovávať dlhšie, než je potrebné na tento účel alebo na tieto účely.

5.3 Osobné údaje budeme uchovávať nasledovne:
(a) údaje o používaní, údaje o zverejňovaní, údaje z dotazov, notifikačné údaje a údaje z korešpondencie sa uchovajú po dobu maximálne 10 rokov.

5.4 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto sekcie 5 si môžeme ponechať Vaše osobné údaje, ak je takéto uchovávanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej sme vystavení alebo na ochranu Vašich životne dôležitých záujmov alebo životných záujmov inej fyzickej osoby.

6. Zmeny

6.1 Tieto zásady môžeme zo zákonných dôvodov aktualizovať zverejnením novej verzie na našich webových stránkach.

6.2 Po vydaní aktualizácie by ste si mali stránku zo zásadami ochrany osobných údajov opätovne prečítať, aby ste boli oboznámení s akýmikoľvek zmenami v týchto zásadách.

6.3 O zmenách v prípade aktualizácie týchto zásad Vás môžeme informovať e-mailom.

7. Vaše práva

7.1 V tejto sekcii 7 sme zhrnuli práva, ktoré máte podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Niektoré práva sú zložité a nie všetky podrobnosti boli zahrnuté do našich súhrnov. Preto by ste si mali prečítať príslušné zákony a usmernenia regulačných orgánov o úplnom vysvetlení týchto práv.

7.2 Vaše základné práva podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú:
(a) právo na prístup;
(b) právo na opravu;
(c) právo na vymazanie;
(d) právo na obmedzenie spracúvania;
(e) právo namietať proti spracúvaniu;
(f) právo na prenos údajov;
(g) právo sťažovať sa dozornému orgánu;
(h) právo odobrať udelený súhlas.

7.3 Máte právo potvrdiť, či môžeme spracúvať Vaše osobné údaje a kde k nim pristupujeme spolu s ďalšími informáciami. Tieto doplňujúce informácie zahŕňajú podrobnosti o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov a osobách, ktoré sú príjemcami osobných údajov. Ak nie je ovplyvnené poskytovanie práv a slobôd ostatných, poskytneme Vám kópiu Vašich osobných údajov. Právo získať kópiu osobných údajov však nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných, záujmami iných môže byť v tomto prípade ochrana osobných údajov inej osoby. Prvá kópia bude poskytnutá bezplatne, ale ďalšie kópie môžu byť spoplatnené primeraným poplatkom.

7.4 Máte právo na opravu akýchkoľvek nepresných osobných údajov s ohľadom na účely spracovania, ak ste nám poskytli nepresné alebo chybné údaje.

7.5 Za určitých okolností máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu. Medzi tieto okolnosti patrí: osobné údaje už nie sú potrebné k účelu, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané, odoberiete súhlas so spracúvaním na základe súhlasu, máte námietky voči spracúvaniu podľa určitých pravidiel platného zákona o ochrane osobných údajov, spracúvanie je určené na účely priameho marketingu a osobné údaje boli neoprávnene spracúvané. Existujú však výnimky práva na vymazanie. Všeobecné výnimky platia tam, kde je potrebné spracúvanie: na uplatňovanie práva na slobodu prejavu a informácií, dodržiavanie zákonnej povinnosti alebo na vznik, výkon alebo obranu právnych nárokov.

7.6 Za určitých okolností máte právo obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov. Tieto okolnosti sú: spochybňujete presnosť osobných údajov, spracúvanie je nezákonné, ale vylučujete vymazanie, už nepotrebujeme osobné údaje na účely nášho spracovania, ale požadujete osobné údaje na zriadenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov a vy ste namietali proti spracovaniu, až do overenia tejto námietky. Ak je spracúvanie na tomto základe obmedzené, môžeme naďalej uchovávať Vaše osobné údaje. Budeme ich však spracúvať inak: s Vaším súhlasom, na vznik, výkon alebo obranu právnych nárokov, na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

7.7 Máte právo vzniesť námietky voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodu Vašej konkrétnej situácie, ale iba v rozsahu, v akom to právny základ povoľuje. Spracúvanie je nevyhnutné pre: plnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone akéhokoľvek úradného orgánu, ktorý nám bol zverený alebo na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme na základe našej alebo tretej strany. Ak takúto námietku urobíte a nemôžeme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevyšujú Vaše záujmy, práva a slobody alebo spracúvanie je na vytvorenie, výkon alebo obranu právnych nárokov, prestaneme spracúvať tieto osobné údaje.

7.8 Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (vrátane profilovania). Ak takúto námietku podáte, prestaneme spracúvať Vaše osobné údaje na tento účel.

7.9 Máte právo vzniesť námietky voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na vedecké alebo historické výskumné účely alebo na štatistické účely z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, pokiaľ nie je spracúvanie nevyhnutné na úlohy vykonané z dôvodov verejného záujmu.

7.10 Právny základ pre spracúvanie Vašich osobných údajov je:
(a) súhlas;
(b) ak je spracúvanie nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou alebo na vykonanie krokov na základe Vašej žiadosti pred uzatvorením zmluvy;
(c) ak sa takéto spracúvanie uskutočňuje automatizovanými prostriedkami, máte právo obdržať Vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte - toto právo sa však neuplatňuje, ak by nepriaznivo ovplyvnilo práva a slobody iných.

7.11 Ak sa domnievate, že naše spracúvanie Vašich osobných údajov porušuje zákony na ochranu osobných údajov, máte zákonné právo podať sťažnosť orgánu dohľadu zodpovednému za ochranu údajov. Môžete tak urobiť v členskom štáte EÚ Vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia.

7.12 V rozsahu, v akom je právny základ pre spracúvanie Vašich osobných údajov odsúhlasený, máte právo kedykoľvek odobrať tento súhlas.

7.13 Môžete si uplatniť akékoľvek Vaše práva vo vzťahu k Vašim osobným údajom prostredníctvom písomného oznámenia.

8. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

8.1 Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

8.2 Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

8.3 Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

9. O cookies

9.1 Cookie je súbor obsahujúci identifikátor (reťazec písmen a čísel), ktorý posiela webový server do webového prehliadača a je uložený prehliadačom. Identifikátor sa potom odosiela späť na server vždy, keď prehliadač požaduje od servera stránku.

9.2 Súbory cookies môžu byť buď „trvalé“ súbory cookies alebo súbory „relácie“. Trvalý súbor cookie bude uložený vo webovom prehliadači a zostane platný až do stanoveného dátumu vypršania platnosti, pokiaľ nie je pred dátumom vypršania platnosti vymazaný používateľom. Cookies relácie vypršia na konci relácie používateľa, keď je webový prehliadač zatvorený.

9.3 Súbory cookies zvyčajne neobsahujú žiadne informácie, ktoré osobne identifikujú používateľa, ale osobné informácie, ktoré ukladáme, môžu byť prepojené s informáciami uloženými v cookies a získanými z nich.

10. Aké typy cookies používame?

10.1 Na našej stránke môžeme používať nasledujúce súbory cookies:

Nevyhnutné cookies sú absolútne nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky. Tieto súbory cookies anonymne zaisťujú základné funkcie a bezpečnostné prvky webovej stránky.

Analytické cookies sa používajú na pochopenie toho, ako návštevníci interagujú s webovou stránkou. Tieto súbory cookies pomáhajú poskytovať informácie o metrikách, ako je počet návštevníkov, miera odchodov, zdroj návštevnosti atď.

Reklamné cookies sa používajú na poskytovanie relevantných reklám a marketingových kampaní návštevníkom. Tieto súbory cookies sledujú návštevníkov na webových stránkach a zhromažďujú informácie na poskytovanie prispôsobených reklám.

Funkčné cookies pomáhajú vykonávať určité funkcie, ako je zdieľanie obsahu webovej stránky na platformách sociálnych médií, zhromažďovanie spätnej väzby a ďalšie funkcie tretích strán.

Výkonnostné cookies sa používajú na pochopenie a analýzu kľúčových indexov výkonnosti webovej stránky, čo pomáha pri poskytovaní lepšej používateľskej skúsenosti pre návštevníkov.

Ostatné cookies nekategorizované sú tie, ktoré sa analyzujú a ešte neboli zaradené do žiadnej kategórie.

11. Cookies používané našimi poskytovateľmi služieb

11.1 Naši poskytovatelia služieb používajú súbory cookies a tieto cookies môžu byť uložené vo Vašom počítači pri návšteve našich webových stránok.

11.2 Na analýzu používania našich webových stránok používame službu Google Analytics. Služba Google Analytics zhromažďuje informácie o používaní webových stránok prostredníctvom súborov cookies. Zhromaždené informácie týkajúce sa našich webových stránok sa používajú na vytváranie prehľadov o používaní našich webových stránok. Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na tejto stránke.

12. Správa súborov cookies

12.1 Väčšina prehliadačov Vám umožňuje odmietnuť prijatie súborov cookies a odstrániť súbory cookies. Metódy na ich správu sa líšia v závislosti od prehliadača a verzie prehliadača. Môžete však získať aktuálne informácie o blokovaní a mazaní súborov cookies prostredníctvom týchto odkazov:
(a) Chrome
(b) Firefox
(c) Opera
(d) Microsoft Edge
(e) Safari

12.2 Blokovanie všetkých súborov cookies bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých webových stránok.

12.3 Ak zablokujete cookies, nebudete môcť používať všetky funkcie našich webových stránok.

13. Podrobnosti o nás

13.1 Túto webovú stránku vlastní a prevádzkuje obchodná spoločnosť PneuX s. r. o.

13.2 Na Slovensku sme registrovaní registračným číslom (IČO) 36797391, sídlime na adrese Herlianska 57, 040 14 Košice.

13.3 Našim miestom podnikania je Herlianska 57, 040 14 Košice, Slovenská republika.

13.4 Môžete nás kontaktovať:
(a) poštou na uvedenú poštovú adresu;
(b) vyplnením kontaktného formulára na našej webovej stránke;
(c) telefonicky, na číslo kontaktu uverejneného na našej webovej stránke;
(d) e-mailom, použitím e-mailovej adresy uverejnenej na našej webovej stránke.

14. Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov

14.1 Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: Ing. Jiří Sedláček, gdpr(a)pneux.sk, +421 905 205 258.

Z dôvodu ochrany proti spamu je nutné v e-mailových adresách (a) nahradiť @.